Master in Information Technology

MIT Objectives 

 1. To equip graduates with knowledge and skills appropriate and relevant to the industry's best practices. 
 2. To provide students a venue for the enhancement of their expertise in systems development and application of computing technology as furtherance of their employability. 
 3. To upgrade research and extension capabilities in the field of Information Technology. 

Kamkamakamen iti CCS

 1. Ikkan dagiti nakaturpos ti adal iti pagsiriban ken kinalaing nga maibagay ken maiturnis kadaytoy kasayaatan nga inadal ti industriya.
 2. Itdan ti lugar nga kasapulan dagti estudyante tapnu manayunan pay dayti kalidad dagiti Sistema ti panagpintas ken aplikasyon ti teknolohiya iti panag kompyuter ket ngumato pay ti kalidad da nga makasapol iti trabaho.
 3. Ingato ti kalidad dagiti estudyante maibatay iti kapalidad da nga maipapan ti research ken extension ti information Technology.

Layunin ning Programang MIT

 1. Sanayan la detang magraduadu king kabyasan ampong Kabelwan king makapanaun at maka-ampang teknolohiya kailangan ding industya.
 2. Pagkaluban lugal ding magaral king pamipalabung karetang karelang kabalwan king systems development ampong pamaggamit king teknolohiyang pamangwenta kanita migit la pang milayun king karelang obra.
 3. Ilayug la ding magaral king pamanyaliksik at pamipalimbag kabyasnan king larangan ning Information Technology.

Mga Layunin ng Programang MIT

 1. Linangin ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral na graduwado nang sila ay makapagtapos ng kursong may kaangkupan at kaugnayan sa mga pamamaraang ginagamit ng mga pinakamahusay sa industriya sa kasalukuyan.
 2. Ipagkaloob sa mga mag-aaral ang isang pamantasan at angkop na lugar upang sanayin ang kanilang kadalubhasaan sa pagbuo ng mga sistema at aplikasyon sa teknolohiya ng computing bilang pagpapalawak sa pagkakataong makuha sa trabaho.
 3. Maiangat ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pananaliksik at ekstensiyon sa larangan ng Teknolohiya sa Impormasyon.